บัณฑิตวิทยาลัย เตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับหลักสูตร

0
973

๗ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
บัณฑิตวิทยาลัย เตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ นำโดย อาจารย์ ดร.สมคิด เศษวงศ์ และคณะ โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่หลักสูตรเป็นอย่างดี