(อว ๑๒) อภิปรัชญาของพระพุทธเจ้า สมภาร พรมทา

0
1103