วิถีวัฒนธรรมแบบเอื้ออาทรเชิงพุทธในประชาคมอาเซียน

0
1062

บทความวิจัยเรื่อง“วิถีวัฒนธรรมแบบเอื้ออาทรเชิงพุทธในประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาประเทศไทยและประเทศกัมพูชา”มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ ๑) เพื่อศึกษาคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับความเอื้ออาทร ที่ปรากฏในวิถีชีวิตของชาวพุทธในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ๒) เพื่อศึกษาวิถีวัฒนธรรมแห่งความเอื้ออาทรของชาวพุทธในสังคมไทยและสังคมกัมพูชา ๓)เพื่อศึกษาวิธีการประยุกต์ใช้วิถีวัฒนธรรมแบบเอื้ออาทรเชิงพุทธมาใช้ในสังคมไทยและสังคมกัมพูชา
อ่าน และ Download ฉบับสมบูรณ์