บทวิจารณ์: การต่อสู้ของภิกษุณีสงฆ์เถรวาท:จากศรีลังกาสู่ไทย” โดย: กุลวีร์ ประภาพรพิพัฒน์

0
729

บทความเรื่อง “การต่อสู้ของภิกษุณีสงฆ์เถรวาท:จากศรีลังกาสู่ไทย”ตีพิมพ์ในวารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๔๘ เนื้อหามีทั้งหมดจานวน ๑๔ หน้า เป็นงานเขียนของ อาจารย์กุลวีร์ ประภาพรพิพัฒน์ ผู้เขียนสาเร็จการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปี พ.ศ.๒๕๔๕
อ่าน และ download ฉบับสมบูรณ์