มโนทัศน์ว่าด้วยธรรมะในมุมมองของ ดร. บี อาร์ อัมเบ็ดการ์ ตามคัมภีร์พระพุทธศาสนา

0
1412

ในการพยายามอธิบายให้เห็นความแตกต่างระหว่างคาว่า ศาสนาและธรรมะ ดร. บี อาร์ อัมเบ็ดการ์ ยืนยันว่า พระพุทธเจ้าเอาคาว่า ธรรมะมาใช้ประโยชน์ เพราะคานี้มีความหมายทางสังคม ในขณะที่คาว่า ศาสนาไม่มีความหมายทางสังคม ในเรื่องนี้ ธรรมะจึงมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากศาสนา เพราะฉะนั้น ธรรมะจึงถือว่า มีคุณสมบัติที่จาเป็นสาหรับทุกๆสังคม ในขณะที่ศาสนาไม่มีพื้นที่สาหรับสังคมเลย ด้วยข้อยืนยันที่กล่าวไว้แล้วนั้น อ่าน และ download ฉบับสมบูรณ์