บัณฑิตวิทยาลัย รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๑

0
715

วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. บัณฑิตวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาปรัชญา โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งประกอบด้วย ๑.พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. ประธานกรรมการ  ๒. รศ.ดร. มานพ นักการเรียน กรรมการ และ ๓. รศ.ดร. ณัทธีร์ ศรีดี  กรรมการและเลขานุการ โดยมีพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งพระมหาพรชัย สิริวโร, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการและบรรยายสรุปให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการ ณ ห้องประชุมวรรณวิกานนท์ (B400) สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา และคณะกรรมการได้ทำการตรวจประเมินเอกสารรายงานการศึกษาตนเองและสัมภาษณ์ ผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องสำนักงานโครงการฯ (ห้องB408)

สรุปผลการประเมิน
๑.หลักสูตรสาขาวิชาปรัชญา ปริญญาโท ผ่านการประเมินในระดับ ดี คะแนน ๓.๘๕
๒.หลักสูตรสาขาวิชาปรัชญา ปริญญาเอก ผ่านการประเมินในระดับ ดี คะแนน ๓.๗๑

ข้อมูลภาพโดย : วิทยา ปานไข่