พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บรรยายพิเศษแก่นิสิตบัณฑิตศึกษา มจร

0
335

วันนี้ (เสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓) เวลา ๑๓.๐๐ น.  พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙) ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์  เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส, รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง, กรรมการมหาเถรสมาคม ได้รับอาราธนาจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยโครงการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ อาทิตย์ ซึ่งมี ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม เป็นผู้อำนวยการ บรรยายพิเศษ เรื่อง “พระพุทธศาสนาในสังคมโลกปัจจุบันผ่านมุมมองนักปรัชญา” ให้แก่ผู้บริหารคณาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกวิทยาเขต  ผ่านระบบออนไลน์ Zoom โดยบรรยายจากวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร  การนี้ มีพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้กล่าวรายงานและแนะนำองค์ปาฐก  มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังทั้งผ่าน Zoom ID และถ่ายทอดสดผ่านมอนิเตอร์รวมกว่า ๓๐๐ รูป/คนภาพประกอบกิจกรรม : วิทยา ปานไข่
ชมและฟังการบรรยายย้อนหลังได้ที่
https://www.facebook.com/gradsmahachula/