โครงการหลักสูตรสาขาวิชาธรรมนิเทศ รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

0
1133

วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. โครงการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาธรรมนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งประกอบด้วย ๑.รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก ประธานกรรมการ  ๒. พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ดร. กรรมการ และ ๓. รศ.ดร. ณัทธีร์ ศรีดี  กรรมการและเลขานุการ  โดยมี ดร. บุญเลิศ โอฐสู ผู้อำนวยการหลักสูตร พร้อมคณาจารย์ประจำหลักสูตรและบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการ ณ ห้องประชุมวรรณวิกานนท์ (B400) สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

สรุปผลการประเมิน:

คณะกรรมการให้ผ่านในระดับ ดี คะแนน ๓.๑๕

ข้อมูลภาพโดย : วิทยา ปานไข่