บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตร พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ภาคเสาร์-อาทิตย์

0
235

ตามที่หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แบบ ๒.๑ ภาคเสาร์-อาทิตย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แบบ ๒.๑ ภาคเสาร์-อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วนั้น หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แบบ ๒.๑ ภาคเสาร์-อาทิตย์ บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ (ตามลำดับเลขบัตรประจำตัวผู้สอบ) ดังนี้


>>>click<<<   to  download  pdf file