บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตร พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ภาคเสาร์-อาทิตย์

0
758

ตามที่หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แบบ ๒.๑ ภาคเสาร์-อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้


download  PDF file  >>Click<<