หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

0
1649

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ภาคปกติ และ ภาคเสาร์-อาทิตย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กำหนดเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทั้งนิสิตชาวไทย และต่างประเทศ (Foreign students Application is accepted)
กำหนดการสอบ
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการส่งเอกสารหลักฐานสมัครสอบ
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
– สอบข้อเขียน  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.
– สอบสัมภาษณ์ (เรียงตามเลขที่ผู้สมัครสอบ) ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
๒๙ พฤษภาคม – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ปฐมนิเทศ
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เปิดภาคการศึกษา
สถานที่ซื้อใบสมัคร /รับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง
สำนักงานโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ภาคปกติ และ ภาคเสาร์-อาทิตย์ ห้อง B ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
จันทร์-เสาร์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. เว้นวันพระ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
๑. พระครูโกศลศาสนบัณฑิต, รศ.ดร. โทร. ๐๘๙-๖๑๑-๒๐๙๙ Email: krisna_t@mcu.ac.th
๒. พระอุทิศ อาสภจิตฺโต โทร. ๐๙๘-๒๘๕-๔๙๘๘ Email: Uthit.suk@mcu.ac.th
**********************
รายละเอียดการรับสมัคร  คลิก
ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก