บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในงานวิจัย

0
636

วันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในงานวิจัยและวิทยานิพนธ์  ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application  โดย วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.  พระราชปริยัติกวี , ศ.ดร. องค์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “หลักธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนากับการเขียนงานวิจัย” เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย บรรยายเรื่อง “การวิจัยเชิงคัมภีร์และเอกสาร   
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย บรรยายเรื่อง “ศาสตร์แห่งการตีความกับการเขียนงานวิจัย”
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย บรรยายเรื่อง “ศาสตร์แห่งการใช้เหตุผลกับการเขียนงานวิจัย”

โครงการนี้ถือเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมโดยผู้เข้าร่วมฟังไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ได้รับการตอบรับจากคณาจารย์นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมฟังเป็นอย่างมาก และผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับฟังการบรรยายและสัมมนา จะได้รับเกียรติบัตรแบบออนไลน์ด้วย การจัดโครงการนี้ ดำเนินการประสานโครงการและดำเนินการระบบ Zoom โดย ดร.กรรณิการ์ ขาวเงิน อาจารย์พิเศษบัณฑิตวิทยาลัย
พิธีกรดำเนินรายการทั้งสองวัน คือ ผศ.ดร. ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ อาจารย์ประจำโครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาสันติศึกษา  และ ดร.อุดม จันทิมา นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายทั้งสองวันกว่า ๕๐๐ รูป/คน
ขอบคุณภาพประกอบกิจกรรม:
-ดร.กรรณิการ์ ขาวเงิน
-ไพฑูรย์ อุทัยคาม
-วิทยา ปานไข่

https://www.facebook.com/MCUTVChannel/videos/3686145991469382