ความหลากหลายในการตีความแนวคิดเรื่องจิตของนิกายโยคาจาร*

0
890
“งานวิจัยเรื่องนี้มุ่งศึกษาความหลากหลายในการตีความแนวคิดเรื่องจิต
ของนิกายโยคาจาร โดยเน้นเฉพาะการตีความแบบพหุนิยมที่สัมพันธ์กับพระพุทธ
ศาสนายุคต้น จากนั้น ผู้วิจัยจะนําเสนอการวิเคราะห์รูปแบบการตีความดังกล่าว
ผ่านแนวคิด “พหุนิยมทางศาสนา” ของจอห์น ฮิค เพื่อตอบคําถามว่า แนวคิดของ
นิกายโยคาจารที่วิเคราะห์บนฐานพระพุทธศาสนายุคต้นนั้น สามารถเป็นพหุนิยม
ทางศาสนาตามกรอบแนวคิดของฮิคได้หรือไม่ อย่างไร”
… พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ. ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย …
_________________________
อ่านบทความภาษาไทย ฉบับสมบูรณ์
“ความหลากหลายในการตีความแนวคิดเรื่องจิตของนิกายโยคาจาร”

คลิก >>> https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/241368/166128

บทความภาคภาษาอังกฤษ วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“Contending Interpretations of the Concept of Mind in Yogācāra Buddhism”
คลิก  >>>> https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/241368