รายชื่อนิสิตปริญญาเอก ผู้มีสิทธิสอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศ (บาลี) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

0
212

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบวัดความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาบาลี) สำหรับนิสิตปริญญาเอก ครั้งที่ ๑  ประจำปี  ๒๕๖๔ ดังนี้

(((คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกาศ)))