บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

0
751

           วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร  ๑๕๐ ปี สมเด็จพระปิยมหาราช ชั้น ๔  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา ในพิธีดังกล่าวมีพระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี มีผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบันของบัณฑิตวิทยาลัย นำโดยพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ถวายการต้อนรับและกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ดังกล่าวต่อประธานในพิธี สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้ บัณฑิตวิทยาลัยรับนิสิตใหม่เข้าศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจำนวน ๗๓ รูป/คน  โดยในปีการศึกษานี้ มีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม คือ นางสาวจิตรา พรหมชุติมา ซึ่งมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้มาสมัครเรียนเป็นนิสิตระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาควันเสาร์/อาทิตย์ด้วย

        การจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  มีกิจกรรมต่อเนื่อง ๒ วันคือ ๒๙-๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และจะเปิดการเรียนการสอนวันแรกในวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ภาพกิจกรรม (ถ่ายโดย:วิทยา ปานไข่)