บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้คู่มือและTemplate สำหรับงานวิทยานิพนธ์

0
115

วันที่ ๔-๕ มีนาคม ๒๕๖๔  บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดการอบรมระบบออนไลน์ ผ่าน Zoom เรื่อง “การใช้คู่มือและเทมเพลส (Template เพื่อการเขียนสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์  เริ่ม เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยในวันแรกมี พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการเปิดอบรม วิทยากร ดร.กรรณิการณ์ ขาวเงิน อาจารย์พิเศษประจำบัณฑิตวิทยาลัย และ คุณนภาภัทร์ งามบุษบงโสภิน เป็นผู้ร่วมบรรยาย มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมกว่า ๓๐๐ รูป/คนทั้งสองวัน  โดยการอบรมนี้ เป็นการบริการวิชาการไม่เสียค่าใช้จ่ายและผู้ที่เข้าอบรม ยังได้รับวุฒิบัตรอีกด้วย

ข้อมูลภาพ : ดร.อุดม จันทิมา