บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการจัดการความรู้ KM ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

0
324

วันที่ ๘-๙ เมษายน ๒๕๖๔  บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดดำเนินการโครงการจัดการความรู้ หรือ KM เรื่อง”การวิจัยเชิงคุณภาพ : เทคนิคและการเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ” ผ่านระบบ Zoom online โดยพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและบรรยายพิเศษเรื่อง “ปรัชญาการวิจัย” ผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจจธรรม ผู้เชี่ยวชาญวิจัย จาก วช. รศ.ดร.สุภาภรณ์  สุดหนองบัว  ผู้เชี่ยวชาญการวิจัยเชิงคุณภาพ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

การดำเนินการโครงการนี้  ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม  ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาค เสาร์ อาทิตย์ ในฐานะ ผู้รับผิดชอบดำเนินการโครงการฯ ได้กล่าวถวายรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังนี้
๑. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มพูนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความรู้เรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพ
๒. เพื่อเตรียมความพร้อมของการจัดการศึกษาในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
๓ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างส่วนงานที่รับผิดชอบงานการศึกษาของมหาวิทยาลัยและส่วนงานจัดการศึกษาทั่วประเทศ
โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ – ๙ เมษายน ๒๕๖๔  ระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom จากห้องประชุมวรรณวิกานนท์ชั้น ๔ โซน B อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา การจัดโครงการครั้งนี้ มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๐๐รูป/คนประกอบด้วยคณาจารย์นิสิตบุคลากรส่วนกลางและวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ หน่วยวิทยบริการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนอกจากนั้นยังมีบุคคลภายนอกและผู้ที่สนใจทั้งในและต่างประเทศเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย จีน และ สปป.ลาวเป็นต้น