พระเทพปวรเมธี,รศ. ดร. ปาฐกถาพิเศษในการสัมมนาบัณฑิตวิทยาลัย

0
99

วันเสาร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. อัคคมหาบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร ผจล.วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ผู้รักษาการเจ้าอาวาส วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “นวัตกรรมการพัฒนาการศึกษายุคใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานมหาวิทยาลัยสู่เวทีโลก” โครงการพัฒนาบุคลากร จัดสัมมนาโดย บัณฑิตวิทยาลัย มจร ทางออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชัน Zoom มีพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานดำเนินการ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “นวัตกรรมการพัฒนาการศึกษายุคใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานมหาวิทยาลัยสู่เวทีโลก” และคุณฉัตรชัย โสภา บรรยายเรื่อง “การสร้าง Video Content การเรียนรู้ด้วยโทรศัพท์มือถือ” มีบุคลากรของมหาวิทยาลัย มจร และผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก … ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้//////////////////////////////////////\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\