ประกาศรายชื่อผูัมีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร (รอบแรก)

0
102

ตามที่โครงหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร ได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา(รอบแรก) ซึ่งหมดเขตรับสมัครเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังที่ทราบแล้วนั้น
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลาและวิธีการสอบดังนี้
(ตามประกาศ)

ดาวน์โหลดประกาศ (ชนิดไฟล์ PDF)