ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบแรก)

0
345

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบแรก) ผ่านระบบ Zoom online เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แล้วนั้นจึงประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้

๑. ระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ อาทิตย์

๒. ระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร