บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมการเขียนงานวิชาการ

0
692

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ บัณฑิตวิทยาลัย ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ อาทิตย์ และ ดร.อรชร ไกรจักร์ อาจารย์ประจำโครงการ ได้จัดขึ้นที่ห้องประชุม ๒๐๕ อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ รศ.ดร. โยธิน แสวงดี มาเป็นวิทยากร  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งที่เป็นนิสิตปริญญาโท-เอก คณาจารย์และนักวิจัยทั่วไป
การจัดโครงการอบรมการเขียนงานวิชาการนี้ ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตและคณาจารย์ รวมถึงผู้สนใจ ได้มีแนวคิดที่หลากหลายและมีเทคนิคในการเขียนงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพและน่าสนใจ รวมทั้งเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจการผลิตผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญาเพิ่มมากยิ่งขึ้น


ภาพโดย : วิทยา ปานไข่