บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมเทคนิคและวิธีการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีในระดับชาติและนานาชาติ

0
123

วันนี้ (๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมเทคนิคและวิธีการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีในระดับชาติและนานาชาติ โดยในเวลา ๐๙.๐๐ น. พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี  ได้เป็นประธานกล่าวเปิดและปาฐกถานำ  มีพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวถวายรายงาน วิทยากรผู้ทรงวุฒิ ที่บรรยายให้การอบรมตลอดรายการ คือ รศ.ดร. โยธิน แสวงดี  จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
การอบรมจะมี ๒ วันคือวันที่ ๑๐-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔  มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมกว่า ๑,๘๐๐ รูป/คน และเข้าฟังการอบรมในวันแรกนี้ กว่า ๗๐๐ รูป/คน  โดยการอบรมสัมมนานี้ ใช้วิธีผ่านระบบ Zoom line ซึ่งผู้เข้าอบรมจะไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใดทั้งสิ้น เป็นการบริการวิชาการแก่สังคม โดยผู้เข้าอบรมทั้งสองวันจะได้รับวุฒิบัตรจากบัณฑิตวิทยาลัยด้วย
ภาพกิจกรรม : ดร.อุดม จันทิมา  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ บัณฑิตวิทยาลัย
ทีมงานระบบ Zoom : ดร.กรรณิการ์ ขาวเงิน และคณะ
อำนวยการจัดการโครงการ : ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา  รักษาโฉม และคณะ
ชมบันทึกการบรรยาย (วันแรก) ได้ทาง MCU TV channel
โดยคุณสมหมาย สุภาษิตฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่