บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาร่วมกับศูนย์บัณฑิตศึกษาภายในประเทศ

0
50

วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดสัมมนาโครงการสัมมนาร่วมกับศูนย์บัณฑิตศึกษา ในส่วนภูมิภาค เกี่ยวกับทิศทางแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ในแผน ๑๓  เรื่อง “บทบาทของบัณฑิตศึกษาในยุคดิจิทัล”  โดยในช่วงเช้า เวลา ๐๙.๑๕ น. พระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษเกี่ยวกับความสำคัญของบัณฑิตวิทยาลัยตั้งแต่อดีตและมองไปถึงทิศทางในอนาคต  มีพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวถวายรายงาน  โครงการนี้ พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ,ดร. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร เป็นเจ้าภาพผู้รับผิดชอบในการจัดโครงการฯ
ภาคบ่ายมีการสานสนทนา มีผู้บริหารบัณฑิตศึกษา ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ร่วมกิจกรรม ๘๐ รูป/คน