บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

0
49

วันที่ ๑๐-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ โดยเวลา ๐๘.๓๐ น. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มีผู้ทรงคุณวุฒิคือ รศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะทำงานติดตามประเมินผลทางวิชาการ”โครงการจัดทำคู่มือมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมและการวิจ้ยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์”สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ  ดร.กรรณิการ์ ขาวเงิน อาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย ดูแลด้านการบริหารจัดการระบบการอบรมออนไลน์ทั้งหมดครบวงจร พิธีกรประจำรายการคือ ดร.อุดม จันทิมาและ อ.นภาพัทธ์ งามบุษบงโสภิน มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกว่า ๑,๒๐๐ รูป/คน ซึ่งผู้ที่เข้าอบรมในโครงการจะต้องทำการสอบ ทั้ง pre-test และ post-test ตามมาตรฐานการอบรมจึงจะผ่านการอบรมและได้รับวุฒิบัตร จากการอบรมในครั้งนี้