มหาวิทยาลัยจัดงานวันบุรพจารย์ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Zoom meeting online

0
10194

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้จัดกิจกรรมงานวันบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Zoom meeting online เริ่มเวลา ๑๒.๓๐ น. ลงทะเบียนผู้ร่วมงานเข้าระบบ Zoom  เวลา ๑๓.๐๐ น. พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บุรพาจารย์ : เรียนรูอดีต เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต กับการขับเคลื่อน มจร”   จบแล้วมีการประกาศรายชื่อศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติคุณ (ฝ่ายบรรพชิต) และศิษย์เก่าดีเด่น (ฝ่ายคฤหัสถ์) ในแต่ละสาขาวิชาชีพ  การนี้ รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาล้ย ฝ่ายวิชาการได้รับรางวัลครั้งนี้ด้วย  หลังจากนั้นมีการเสวนา ในประเด็นเดียวกัน โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้บริหารและศิษย์เก่า ประกอบด้วย  พระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต, พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา , ศ.พิเศษ ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ, และ พลตรีไชยนาจ ญาติฉิมพลี  นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ คนที่ ๑๐  ดำเนินรายการเสวนาโดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป   และรายการสุดท้าย พิธีปิด โดย พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ รักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ได้กล่าวอนุโมทนา ให้โอวาทและปิดงาน  ในการนี้ ศ.พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต ก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมให้โอวาทและให้อำนวยพรแก่คณะจัดงานและศิษย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

การจัดงานวันบุรพาจารย์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม  แต่เนื่องจาก๒ปีผ่านมานี้ มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙   จึงได้จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ แทน   ครั้งนี้มีบุรพาจารย์ ผู้บริหารคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ กว่า ๗๐๐ รูป/คน