บัณฑิตวิทยาลัย รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรรวม ปีการศึกษา ๒๕๖๔

0
53

วันนี้ (๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) บัณฑิตวิทยาลัย รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรรวม สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาโท เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งประกอบด้วย ๑. พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มมร.เป็นประธาน ๒. พระครูศรีปัญญาวิกรม,ผศ.ดร. กรรมการ และ ๓.ผศ.ดร. แสวง นิลนามะ เป็นกรรมการและเลขานุการ  มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom meeting online ต้อนรับคณะกรรมการ นำโดย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธาน พร้อมด้วย รศ.ดร. ประพันธ์ ศุภษร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ ,พระมหาสันติ  ธีรภทฺโท,ดร. เลขานุการสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ผู้บริหารและผู้อำนวยการหลักสูตร วิทยาเขตต่างๆ ที่จัดการศึกษา ประกอบด้วยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช, วิทยาเขตขอนแก่น, วิทยาเขตนครสวรรค์, วิทยาเขตนครราชสีมา, วิทยาเขตหนองคาย, วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์,  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน และวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง,  ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเพิ่มเติมและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ  โดยในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม จะเป็นการตรวจในระดับปริญญาโท  และวันที่ ๒๒ กรกฎาคม จะเป็นการตรวจในระดับปริญญาเอก  ผ่านระบบ QA E-sar ออนไลน์ทั้งสองวัน