บัณฑิตวิทยาลัยจัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

0
78
วันนี้ (๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔) บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดให้มีพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Zoom meetting online และถ่ายทอดสดผ่าน Mcu tv  เวลา ๐๙.๐๐ น. พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีได้เป็นประธานกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย  รับฟังการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีปฐมนิเทศและจำนวนนิสิตที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ จาก พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จากนั้นอธิการบดีได้ปากฐกถาพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้และสร้างความสุข”  หลังจากที่อธิการบดีปาฐกถาจบแล้วพระวชิรธรรมวิธาน ผู้แทนนิสิตนิสิตใหม่ ได้กล่าวถวายสักการะและมอบตัวเป็นศิษย์ต่ออธิการบดีและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย  เวลา ๑๐ นาฬิกา พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษาและอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย  ซึ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นศาสตราจารย์ สาขาศาสนาและเทววิทยา โดย รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้เป็นตัวแทนผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย แต่งบทกวีอ่านถวาย  รวมทั้งสาขาวิชาสันติศึกษาก็ได้ส่งนิสิตเป็นตัวแทนกล่าวแสดงมุทิตาจิตผ่าน VTR ด้วย
จากนั้นเป็นรายการผู้อำนวยการหลักสูตรแต่ละหลักสูตรพบปะให้ข้อคิดและแนวทางการศึกษาแก่นิสิตใหม่ ตามลำดับ คือ
๑.พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.
ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ
๒.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,ศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา
๓.รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร
ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์อาทิตย์
๔. ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม 
อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์อาทิตย์
๕. พระมหาพรชัย สิริวโร,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ภาคปกติ
๖. พระศรีธรรมภาณี,ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร ภาคเสาร์ อาทิตย์
๗.ผศ.ดร. บุญเลิศ  โอฐสู ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร ภาคเสาร์ อาทิตย์
จากนั้น พระมหาสันติ ธีรภทฺโท. ดร. เลขานุการสำนักงานคณบดี ได้พบปะให้ข้อคิดนิสิตใหม่ และพระมหาดนัยพัชร์  คมฺภีรปญฺโญ, ดร. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร ได้เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและปิดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ นี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและนิสิตใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย ใน ๔ สาขาวิชาคือ พระพุทธศาสนา ปรัชญา สันติศึกษา และพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร  เข้าร่วมพิธี ๑๘๐  รูป/คน

 พิธีกร: ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ , อ.ดร.สมคิด เศษวงศ์, ดร.อุดม จันทิมา
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ : ผศ.ดร.ตวงเพชร สมศรี 
ภาพกราฟฟิค
: ไพฑูรย์ อุทัยคาม
ภาพ/ข่าว
: สังวร อ่อนสนิท
Zoom meetting staff: 
สังวร อ่อนสนิท, ไพฑูรย์ อุทัยคาม, ภพปภพ เทพธานี, วิทยา ปานไข่, พม.เทวินทร์ วรปญฺโญ
ประสานงาน: พระมหาธนวุฒิ โชติธมฺโม, พระเสถียร สุทฺธิสทฺโธ,พระอุทิศ อาสภจิตฺโต,ดร., พระมหานพรัตน์ อภิชฺชโว, จันทร์ธรรม อินทรีเกิด, อัญชิญา  สู่ภิภักดิ์, เจริญรัตน์ พงศ์พิพัฒน์พันธ์ุ
อำนวยการ: พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. , พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ,ดร., รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร, พระมหาสันติ ธีรภทฺโท,ดร.
ขอขอบคุณ : ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มจร. โดย อ.สมหมาย สุภาษิต รองผู้อำนวยการฯ ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลและดำเนินการถ่ายทอดสดผ่าน MCU TV และ youtube
https://www.youtube.com/watch?v=br2qKOZgH7U
https://tv.mcu.ac.th/