วารสาร มจร ปรัชญาปริทรรศน์ เปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์

0
1511

สมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmpr