บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับกองวิชาการจัดสัมมนาทางวิชาการ

0
459

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสำนักหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักทะเบียนและวัดผล กองวิชาการ และกองสื่อสารองค์กร จัดสัมมนาทางวิชาการ