บัณฑิตวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ รองศาสตราจารย์รังษี สุทนต์ อดีตอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย

0
218

ด้วยรองศาสตราจารย์ รังษี สุทนต์  อดีตอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย  ได้ถึงแก่กรรมในวันนี้ (๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔) ด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลัน และได้ตั้งบำเพ็ญกุศลที่ศาลา ๔ วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี  บัณฑิตวิทยาลัย โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร รองคณบดี และพระมหาสันติ ธีรภทฺโท, ดร. เลขานุการสำนักงานคณบดีได้นำบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเดินทางไปร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมในคืนแรก เวลา ๑๘.๐๐ น. และได้มอบผ้าไตรบำเพ็ญกุศลพร้อมกับปัจจัยที่รวบรวมในนามบุคลากร ให้แก่ทายาทของ รองศาสตราจารย์รังษี สุทนต์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในงาน ซึ่งมีกำหนดฌาปนกิจในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น.

อนึ่งในวันนี้ มีเจ้าภาพร่วมคือโครงการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ นำโดย พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พระศรีศาสนบัณฑิต, ผศ. ผู้อำนวยการสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา  พระครูศรีสิทธิบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล  พระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ร่วมไว้อาลัยและฟังสวดพระอภิธรรมด้วย


บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง ต่อการจากไปก่อนวัยอันควร ของ รองศาสตราจารย์รังษี สุทนต์ อดีตอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มา ณ ที่นี้


รองศาสตราจารย์รังษี สุทนต์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๐

ภูมิลำเนา
อ.สามโก้ จ.อ่างทอง


การศึกษา

-เปรียญธรรม ๙ ประโยค  วัดสุวรรณภูมิ  สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี  พ.ศ. ๒๕๓๒  
-ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหาจุฬาฯ พ.ศ. ๒๕๔๔

รองศาสตราจารย์  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  คณะพุทธศาสตร์  ม.มหาจุฬาฯ  พ.ศ. ๒๕๖๐

การทำงาน
-ผู้เชี่ยวชาญชำระพระไตรปิฎก ประจำสำนักพิมพ์วิญญาณ มูลนิธิพร รัตนสุวรรณ
-หัวหน้าฝ่ายวางแผนและวิชาการ อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ม.มหาจุฬาฯ พ.ศ. ๒๕๔๑
-ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ม.มหาจุฬาฯ
-อาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์ปฏิบัติหน้าที่ ณ บัณฑิตวิทยาลัย- ม.มหาจุฬา พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๖๔
*ผู้อำนวยการหลักสูตร พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบาลี/สาขาวิชาธรรมนิเทศ และ ป.บัณฑิตสาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๕
*อาจารย์ประจำหลักสูตร พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ

ผลงานหนังสือ อาทิเช่น
นิพพานเป็นอนัตตา
: สำนักพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๔๒

พุทธกิจ :กิจที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำ
ความจำเป็นของการเรียนภาษาบาลีในการศึกษาพระพุทธศาสนา, ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดพิมพ์เผยแพร่, ๒๕๔๙

บทความวิชาการทางพระพุทธศาสนาต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๕๐ บทความ

รางวัล
: เสาเสมาธรรมจักร รางวัลพระราชทานผู้ทำคุณประโยชน์สาขาการแต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนา

พ.ศ.๒๕๕๕
:  รางวัลจำนงค์ ทองประเสริฐ สาขาวิชาพระพุทธศาสนาด้านการแต่งตำราทางพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๖

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ตริตราภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) พ.ศ. ๒๕๖๑
ตริตราภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) พ.ศ. ๒๕๕๖
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) พ.ศ. ๒๕๕๑
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) พ.ศ. ๒๕๔๖

รองศาสตราจารย์รังษี สุทนต์
ถึงแก่กรรมด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลันตอนเช้ามืดวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔   ที่บ้านพัก ย่านสะพานพระนั่งเกล้า อ.เมือง จ.นนทบุรี  สิริอายุได้ ๖๔ ปี ๔๘ วัน

 


ข่าว : สังวร อ่อนสนิท
ภาพประกอบ : ไพฑูรย์ อุทัยคาม, ดร.อุดม จันทิมา   /บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
ขอบคุณข้อมูล FB: Rangsi Suthon