อาจารย์วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์ นิสิตปริญญาเอก รุ่นที่ ๘ หลักสูตร พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ภาคเสาร์-อาทิตย์

0
908

อาจารย์วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์ นิสิตปริญญาเอก รุ่นที่ ๘
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เชิญชวนผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก รุ่นที่ ๙
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
**************************************