หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

0
768

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แบบ ๒.๑ ภาคเสาร์-อาทิตย์
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔
___________________________
ตามที่หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แบบ ๒.๑ ภาคเสาร์-อาทิตย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แบบ ๒.๑  ภาคเสาร์-อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว นั้น หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แบบ ๒.๑ ภาคเสาร์-อาทิตย์ บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ และกำหนดการสอบ ดังนี้ :-


ดาวน์โหลดประกาศ (pdf) คลิก