บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ภาคเสาร์-อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

0
881

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แบบ ๒.๑ ภาคเสาร์-อาทิตย์
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔
             ตามที่หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แบบ ๒.๑ ภาคเสาร์-อาทิตย์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  เสร็จสิ้นแล้ว นั้น  จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้ :-
********************


**********
ดาวน์โหลด ไฟล์ pdf คลิก