หลักสูตร พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ภาคเสาร์-อาทิตย์ รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)

0
252

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง กำหนดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย์
********************
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กำหนดเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
*****************

จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
วันสุดท้ายของการส่งเอกสารหลักฐานสมัครสอบ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
สอบข้อเขียน ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.  วิชาพระพุทธศาสนา

วิชาภาษาอังกฤษ

สอบสัมภาษณ์ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป

(เรียงลำดับตามเลขที่ผู้สมัครสอบ)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ /

รับเอกสาร/ลงทะเบียนเรียน

๑๔-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
๑. รศ. ดร.ประพันธ์  ศุภษร     โทร. ๐๘๑-๗๙๙-๘๔๔๒
๒. ผศ. ดร.ตวงเพชร สมศรี     โทร. ๐๘๙-๑๐๗-๙๙๐๐
๓. ดร.สมคิด เศษวงศ์            โทร. ๐๘๕-๖๔๗-๔๓๕๗
๔. นายไพฑูรย์ อุทัยคาม        โทร. ๐๙๗-๑๔๐-๙๙๕๕
๕. นางสาวเจริญรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์   โทร. ๐๖๓-๓๖๒-๘๘๗๐

เว็บไซต์
: http://www.grad.mcu.ac.th/
Facebook: หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย์ มจร

Download  รายละเอียดการรับสมัคร คลิก