หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบเพิ่มเติม

0
266

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แบบ ๒.๑ ภาคเสาร์-อาทิตย์
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔
___________________________
ตามที่หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แบบ ๒.๑ ภาคเสาร์-อาทิตย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แบบ ๒.๑  ภาคเสาร์-อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ถึง ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว นั้น หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แบบ ๒.๑ ภาคเสาร์-อาทิตย์ บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ และกำหนดการสอบ ดังนี้ :-


ดาวน์โหลดไฟล์ pdf >>> คลิก <<<