ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ภาคเสาร์-อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบเพิ่มเติม

0
957

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แบบ ๒.๑ ภาคเสาร์-อาทิตย์
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔
********************

             ตามที่หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แบบ ๒.๑ ภาคเสาร์-อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบเพิ่มเติม เสร็จสิ้นแล้ว นั้น

จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้ :-

ที่ เลขที่ประจำตัวผู้สอบ ชื่อ ฉายา/นามสกุล
023 พระสง่า จนฺทวณฺโณ (เปลี่ยนกลาง)
024 นายพัชสัณห์ สมตน
025 นางสาวสุพรรณี กองลี

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามรายชื่อที่ปรากฏข้างต้น  ให้รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่พร้อมทั้งลงทะเบียนรายวิชาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
หากพ้นกำหนดนี้ ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา

สถานที่รายงานตัว: โครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ภาคเสาร์-อาทิตย์ ชั้น ๔ ห้อง B ๔๐๗ อาคารเรียนรวม บัณฑิตวิทยาลัย อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เวลา: ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ในวันทำการปกติและวันเสาร์-อาทิตย์ (เว้นวันธัมมัสสวนะ
และวัดหยุดราชการ)
ดาวน์โหลดประกาศฉบับสมบูรณ์ คลิก >>>> Download