กำหนดพิธีประสาทปริญญาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

0
349

มหาวิทยาลัยได้มีประกาศกำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  และบัณฑิตวิทยาลัย กำหนดวันซ้อมย่อยรับปริญญา สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การเข้าพิธีรับปริญญาของสำนักทะเบียนและวัดผล ในวันจันทร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๒.๓๐ น.เป็นต้นไป  ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วังน้อย อยุธยา ตามกำหนดแนบท้ายนี้

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ลงทะเบียนรายงานตัวเข้าพิธีรับปริญญา