บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาด้านการวิจัย

0
423

วันนี้ (๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔) บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการสัมมนาด้านการวิจัย  หัวข้อ “การวิจัยเชิงคุณภาพ : เขียนอย่างไรให้มีคุณภาพ” ผ่านโปรแกรม zoom online โดย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาล้ยได้กล่าวเปิดและบรรยายนำการสัมมนาเมื่อเวลา ๐๘.๕๐ น. หลังจากนั้น ได้เป็นการบรรยายพิเศษ โดยวิทยากร จากต่างประเทศ คือ DR. ALISI TALAKOTA VUDINIABOLA นักวิจัยเชิงคุณภาพ จากประเทศฟิจิ บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ โดยสนทนาแลกเปลี่ยนและซักถามประเด็นการวิจัย โดย รศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว  จากคณะสาธารณะสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การสัมมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไปลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนากว่า ๔,๐๐๐ คน

ทีมงานด้านเทคนิคออนไลน์และประชาสัมพันธ์
ดร.กรรณิการ์ ขาวเงิน
อ.นภาพัทธ์งามบุษบงโสภิณ
ดร.อุดมจันทิมา
ส่วนเทคโนโยลีและสารสนเทศ
MCUTV
พิธีกรภาคภาษาอังกฤษ  : พระมหาอศิร  วชิรนาโค  อ.ประจำ IBSC มจร