บัณฑิตวิทยาลัยจัดสัมมนาร่วมกับศูนย์บัณฑิตศึกษาภายในประเทศ ประเด็นการประกันคุณภาพฯ EdPEx

0
257
วันนี้ (๔ มกราคม ๒๕๖๕)  บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรร่วมกับศูนย์บัณฑิตศึกษาภายในประเทศ เรื่อง “หลักการและแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเกณฑ์ EdPEx” ออนไลน์ ผ่าน Zoom Application โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาแบบใหม่ ซึ่งเน้นการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ หรือ Education Criteria for Performance Excellence  แทนการประเมินการคุณภาพการศึกษาแบบเดิม  โดยในเวลา ๐๘.๔๕ น. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับมอบหมายจาก พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี ให้เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาและปาฐกถานำเป็นเบื้องต้น  เวลา ๐๙.๐๕ น. บรรยายพิเศษ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานประกันและประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา แบบ EdPEx ของ สป.อว. ในช่วงบ่าย เป็นการบรรยายเชิงปฏิบัติการและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดำเนินรายการการสัมมนาโดย พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ, ดร. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นแม่งานในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ด้วย
ในการสัมมนาฯ ครั้งนี้ มี ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขตในส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนและเข้าร่วมสัมมนาฯ (เชิงปฏิบัติการ)ครั้งนี้ จำนวน ๒๒๖ รูป/คน

ภาพบรรยากาศกิจกรรมสัมมนา(บางส่วน)พิธีกร: 
-พระมหาสันติ ธีรภทฺโท, ดร. เลขานุการสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
-ดร. เกรียงไกร พินยารัก   อาจารยประจำวิทยาเขตนครราชสีมา
ภาพดีไซน์ : ไพฑูรย์ อุทัยคาม
อิเลคทรอนิกส์Zoom/ระบบการลงทะเบียน/เกียรติบัตร:
ดร.กรรณิการ์ ขาวเงิน,สังวร อ่อนสนิท
ประสานงาน:
เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย

Zoom Recording
link ประเมินโครงการสัมมนาฯ
linkดาวน์โหลดเกียรติบัตรฯผู้เข้าร่วมสัมมนา