บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฏิบ้ติวิปัสสนากรรมฐาน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปี ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์

0
151

วันนี้ (๑๐ มกราคม ๒๕๖๕) บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฏิบ้ติวิปัสสนากรรมฐาน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปี ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application และออนไซต์ ณ สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯและให้โอวาทก่อนการปฏิบัติ แก่นิสิตบัณฑิตศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จากส่วนกลางและวิทยาเขตต่างๆ กว่า ๑๒๐ รูป/คน  โดยมีพระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ,ดร. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณบดี ให้เป็นผู้กล่าวถวายรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ ต่อองค์ประธานในพิธี  หลังจากประธานให้โอวาทเรียบร้อยแล้ว  พระมหาวริทธิ์ธร วรเวที  ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ ได้กล่าวชี้แจงถึงกฎระเบียบปฏิบัติต่างๆ ของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน แบบออนไลน์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ ของรัฐบาลและของมหาวิทยาลัย ที่หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมอันเป็นการรวมของคนจำนวนมาก

การจัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานครั้งนี้ ได้รับการอำนวยการและอยู่ในการควบคุมดูแลการอบรมจาก พระธรรมวชิรมุนี, วิ. รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระและคณะพระวิปัสสนาจารย์ของสถาบันฯ