คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย บรรยายพิเศษ ในการสัมมนาของหลักสูตรพุทธนวัตกรรมการสื่ือสาร

0
112

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทฤษฎีการสื่อสารในภาวะวิกฤติ” ในการสัมมนาวิชาการผ่านระบบ Zoom online ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร ซึ่งมี พระศรีธรรมภาณี, ดร. เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร ระดับมหาบัณฑิต และ ผศ.ดร. บุญเลิศ โอฐสู เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนากว่า ๑๐๐ รูป/คน