หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ อาทิตย์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษานิสิต

0
270

วันนี้ (๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕) เวลา ๑๓.๐๐ น. โครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ อาทิตย์ ซึ่งมี รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร เป็นผู้อำนวยการโครงการหลักสูตร และ ผศ.ดร.ตวงเพชร สมศรี เป็นเลขานุการฯ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุที่เป็นนิสิตระดับปริญญาเอก ที่มีความก้าวหน้าในการศึกษา เช่นได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์แล้ว จำนวน ๑๐ รูป ๑๐ ทุนๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาทถ้วน  ซึ่งผู้ที่เป็นเจ้าภาพถวายทุนการศึกษาแก่พระนิสิตครั้งนี้ คือ นางสาววิยดา พีรรัฐกุล (ทุนวิยดา พีรรัฐกุล) ซึ่งกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนาด้วย  โดยจัดพิธีมอบและอนุโมทนาแก่เจ้าภาพทุนการศึกษาครั้งนี้ผ่านระบบ Zoom online  เพื่อปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ จึงทำให้ไม่สามารถจัดพิธีตามปกติได้


ภาพกิจกรรม : โครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ อาทิตย์