ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ลงทะเบียนและมีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติภาษาต่างประเทศ

0
128

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย ได้ประกาศให้นิสิตระดับปริญญาเอก ภาคปกติ ลงทะเบียนเพื่อสอบวัดคุณสมบัติภาษาต่างประเทศ (บาลี) ระหว่าง ๑๕ กุมภาพันธ์ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕  มีนิสิตได้ลงทะเบียนและมีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติภาษาต่างประเทศ (บาลี) ด้งนี้

<<<ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบ>>>