ความดี ความงาม ความจริง : การไตร่ตรองและการตีความร่วมสมัย

0
479

โครงการสัมมนาทางวิชาการระดับชาติครั้ง ๘ และระดับนานาชาติครั้งที่ ๗
“Goodness, Beauty and Truth: Contemporary Reflections and
Interpretations” “ความดี ความงาม ความจริง : การไตร่ตรองและการ
ตีความร่วมสมัย” ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
(Proceedings English and Thai Papers Volume II)
(Proceedings ฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย)

<<<ดาวน์โหลดบทความ>>>