บัณฑิตวิทยาลัยจัดสัมมนาการเขียนบทความให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

0
84

๒๓ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ บัณฑิตวิทยาลัยจัดสัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom meeting เรื่องการเขียนบทความให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ