ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตฯ

0
75

วันนี้ (๒๕ เมษายน ๒๕๖๕)  เวลา ๑๓.๓๐ น. บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมวรรณวิกานนท์ (ห้องB400) สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา และออนไลน์ ผ่าน Zoom meeting โดยมี พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในฐานะประธานคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาต่างๆที่ ศูนย์บัณฑิตศึกษา และวิทยาลัยสงฆ์ที่จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาได้เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรและโครงการขอเปิดหลักสูตรต่างๆ ต่อคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบเรื่องต่างๆ ดังนี้