บัณฑิตวิทยาลัยจัดสัมมนาโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

0
105

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดการสัมมนาโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๕ เรื่อง”ย้อนรอยรากเหง้าอารยธรรมสยามประเทศสู่ปัญญาชนวิถีพุทธตำบลโพธิ์สามต้น” ซึ่งรับผิดชอบการจัดดำเนินการโครงการโดย ผศ.ดร.บุญเลิศ โอฐสู ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสารและคณะ  จัดโครงการทั้งในพื้นที่และเสวนาออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting โดยในช่วงเช้าเวลา ๐๙.๐๐ น. มีพระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯและแสดงปาฐกถาพิเศษ และกล่าวถวายรายงานการจัดโครงการโดย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มีการบรรยายพิเศษ จาก ศาสตราจารย์พิเศษ ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านโบราณคดีและมานุษยวิทยา ในช่วงบ่าย มีเวทีสานเสวนาในพื้นที่และออนไลน์ โดยวิทยากร ประกอบด้วย ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาล้ยศิลปากร นายสวย สิริปริญญา รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ดำเนินรายการโดย ดร.กนกวรรณ กรุณาฤทธิโยธิน อาจารย์พิเศษประจำหลักสูตรพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร บัณฑิตวิทยาลัย

การจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า ๓๐๐ รูป/คนขอขอบคุณ
เทคนิคการถ่ายทอดสดทางออนไลน์ Zoom โดย ดร.กรรณิการ์ ขาวเงินและคณ
ถ่ายทอดสดผ่าน MCU TV Channel โดย คุณสมหมาย สุภาษิต
ภาคเช้า
(201) MCU TV: สานเสวนาทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม เรื่อง “ย้อนรากเหง้าอารยธรรมสยามประเทศ สู่ปัญญาชนวิถีพุทธ” – YouTube
ภาคบ่าย
(201) MCU TV: สานเสวนาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “ย้อนรากเหง้าอารยธรรมสยามประเทศ สู่ปัญญาชนวิถีพุทธ” (ภาคบ่าย) – YouTube