บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ อยุธยา

0
126

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ บัณฑิตวิทยาลัย โดยโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ อาทิตย์ ซึ่งมี ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ประกอบการศึกษา ณ อุทยานประวัติศาสตร์ อยุธยาพร้อมด้วย ผศ.พิเศษ ดร.อรชร ไกรจักร์ อาจารย์พิเศษประจำโครงการ  แม่ชีอัญชิญา สู่ภิภักดิ์ เลขานุการโครงการฯ ได้นำนิสิตระดับปริญญาโท รุ่นที่ ๓๔ ไปทัศนศึกษาประกอบการศึกษา ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลก เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีวิทยากรประจำอุทยานฯได้บรรยายให้ความรู้แก่คณะอาจารย์และนิสิตด้วย