ดาวน์โหลดข้อมูลเก่าเช่น บฑ หรือ แบบฟอร์มอื่น

0
85

ก. แหล่งข้อมูลเพื่อการดาวน์โหลด
                                                                                                                   
๑) แบบฟอร์มใบสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
>> คลิก ดาวน์โหลด
๒) รวมแบบฟอร์ม บฑ. ต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย  ส่วนกลาง
>> แบบฟอร์ม บฑ ทั้งหมด คลิก ดาวน์โหลด
>> บฑ ๖ คำร้องทั่วไป  คลิก ดาวน์โหลด
>> บฑ ๘ คำร้องกี่ยวกับบทความ บทวิจารณ์ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์   คลิก ดาวน์โหลด

ข. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย์

๓) รวมแบบฟอร์ม บฑ. ต่าง ๆ ของหลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย์

ตัวอย่างรูปแบบบทความวิชาการและบทวิจารณ์หนังสือ
บทนำ บทความวิชาการ
ปกนอก หน้าอนุมัติ-บทคัดย่อ-บทความวิชาการ
บทนำ บทวิจารณ์หนังสือ
ปกนอก หน้าอนุมัติ-บทวิจารณ์หนังสือ

แบบฟอร์มใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

01 BD2 แบบฟอร์มใบสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
BD6 แบบคำร้องทั่วไป
แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการขออนุมัติหัวข้อและโครงร่าง การขอสอบวัดคุณสมบัติ ดุษฎีพิจารณ์และการสอบป้องกัน
>> บฑ.8 แบบคำร้องเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์ สารนิพนธ์ บทความและบทวิจารณ์หนังสือ
>> บฑ 8.1 ใบนำส่งหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ เพื่อประกาศอนุมัติ
>> บฑ.8.2 ใบนำส่งโครงร่างสารนิพนธ์
>> บฑ.8 ก ใบตรวจเกณฑ์คุณสมบัติผู้ขอสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 
>> บฑ 8 (ค) ใบแสดงผลการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม 
>> BD11.3 ใบรับรองการตรวจบทคัดย่อดุษฎีนิพนธ์ สารนิพนธ์ (Abstract)
>> BD12 ใบนำส่งวิทยานิพนธ์  ส่วนกลาง
>> BD13 แบบคำร้องเกี่ยวกับขอจบการศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย)
>> ใบแสดงผลการตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ สารนิพนธ์
แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
>> บฑ ๒๑ ใบประเมินกรรมฐาน นอกโครงการ ตามฟอร์มสถาบันวิปัสสนาธุระ
>> แบบบันทึกการสอบอารมณ์ ตามฟอร์มสถาบันวิปัสสนาธุระ
>> ตารางเซ็นเวลาเข้าปฏิบัติกรรมฐาน ตามฟอร์มสถาบันวิปัสสนาธุระ
**********************************************************************
ค.ข้อมูลปกิณณกะ
๔) วุฒิบัตรโครงการพัฒนาบุคลากร “การใช้งาน Google Meet เพื่อจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา”
สำหรับ Print  คลิก

สำหรับประชาสัมพันธ์ คลิก
*******************************
๕) บฑ ๒๑.๑ ใบสมัครเข้าร่วมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย คลิก ดาวน์โหลด
๖) คู่มือดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ๒๕๖๑ >> คลิก ดาวน์โหลด
๗) Template/คู่มือดุษฎีนิพน์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์   คลิก (กดคลิกเพื่อดาวน์โหลด)
๘) Font Th Sarabun PSK (SIPA) คลิก >> th-sarabun-psk <<
๙) คู่มือดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ๒๕๖๑ ฉบับ E-book คลิก download

 

 

 

 

แบบ บฑ. หลัก  ที่มีส่วนงานอื่นร่วมลงนามและส่งถึงสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยส่วนกลาง
บฑ. ๑ แบบคำร้องทั่วไป
บฑ. ๒ แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการเสนอขออนุมัติปริญญา
บฑ. ๑๓ แบบคำร้องขอจบการศึกษา

 


แบบ บฑ. ย่อย เพื่อใช้ภายในสำนักงานบัณฑิตศึกษา
แบบ บฑ. ๐๑  แบบรายงานตัวนิสิต
แบบ บฑ. ๐๒  แบบลงทะเบียนรายวิชา
แบบ บฑ. ๐๓  แบบประเมินผลสอบโครงร่างฯ
แบบ บฑ. ๐๔  แบบลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์
แบบ บฑ. ๐๕  แบบสมัครเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
แบบ บฑ. ๐๖  แบบลงเวลาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
แบบ บฑ. ๐๗  แบบประเมินผลการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
แบบ บฑ. ๐๘  แบบประเมินผลสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์
แบบ บฑ. ๐๙  แบบส่งหลักฐานส่งหลักฐานการตีพิมพ์บทความ


ข้อมูลอื่น ๆ
*คู่มือดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ๒๕๖๑ >> คลิก ดาวน์โหลด
*คู่มือดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ๒๕๖๑ ฉบับ E-book คลิก download
*Template/คู่มือดุษฎีนิพน์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์   คลิก (กดคลิกเพื่อดาวน์โหลด)
*Font Th Sarabun PSK (SIPA) คลิก >> th-sarabun-psk <<