บัณฑิตวิทยาลัยจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “บทความวิจัย : เขียนอย่างไรให้มีคุณภาพ” ผ่านระบบ Zoom ออนไลน์

0
136

วันนี้ (๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕) เวลา ๐๙.๐๐ น. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้เป็นประธานกล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ ในการที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “บทความวิจัย : เขียนอย่างไรให้มีคุณภาพ” ผ่านระบบ Zoom ออนไลน์ และเวลา ๑๐.๑๕ น. บรรยายพิเศษ โดยวิทยากร คือ รศ.ดร.สุภาภรณ์ หนองบัว  จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ต่อเนื่องช่วงบ่ายตลอดการสัมมนา   มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังผ่าน Zoom ออนไลน์ กว่า ๓๐๐ คน

การสัมมนาครั้งนี้เป็นการจัดสัมมนาทางวิชาการที่เป็นการบริการวิชาการไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา   พิธีกรโดย  พระมหาสันติ ธีรภทฺโท, ดร. เลขานุการสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  , ดร.กรรณิการ์ ขาวเงิน และ คุณนภาพัทธ์ งามบุษบงโสภิณ

สามารถติดตามย้อนหลังได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้
(192) บทความวิจัย: เขียนอย่างไรให้มีคุณภาพ (7 พ.ค. 65 ภาคเช้า) – YouTube
ขอขอบคุณ อ.ดร.กรรณิการ์ ขาวเงิน ที่อำนวยการในด้านสื่ออิเลคทรอนิกส์

(201) บทความวิจัย: เขียนอย่างไรให้มีคุณภาพ (7 พ.ค. 65 ภาคบ่ายเริ่ม 12.35 น.) – YouTube